Spirit Leaving Gravitation
2013
polyester, epoxy, etc. 185 x 40 x 45 cm
-/-